Header-Governance

Governance

Achmea Real Estate is een volle dochter van Achmea bv. In 2015 heeft de AFM aan Achmea Real Estate een vergunning verleend in het kader van de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD). Achmea Real Estate is volledig eigenaar van de dochtermaatschappij Syntrus Achmea Verzekeringsdiensten bv.

Achmea Real Estate is een Nederlandse vermogensbeheerder, gespecialiseerd in het voor rekening en risico van derden beleggen in direct en indirect vastgoed. De activiteiten van Syntrus Achmea Verzekeringsdiensten bv bestaan voornamelijk uit het adviseren en bemiddelen in zakelijke schadeverzekeringen. 

Achmea Real Estate heeft een raad van commissarissen en staat onder extern toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. De commissarissen zien er onder andere op toe dat de belangen van alle bij Achmea Real Estate betrokken partijen op een evenwichtige manier in acht worden genomen. De Audit & Risk Commissie is als commissie van de raad van commissarissen belast met het toezicht op risicomanagement en interne beheersing. Ook beoordeelt deze commissie of voldoende middelen en aandacht worden besteed aan een effectief en efficiënt systeem van risicomanagement. De commissie vergadert minimaal vier keer per jaar en brengt verslag uit aan de commissarissen. 

Gedragscode 

Achmea wil voorop lopen met eigen gedragsregels, maar ook door te anticiperen op bestaande en nieuwe regelgeving. Zo heeft Achmea er voor gekozen al zijn medewerkers de eed of de belofte voor de financiële sector te laten afleggen, omdat dit past bij de Achmea-identiteit. Actieve sturing op integriteitsbevordering, het voorkomen van integriteitschendingen en fraudebeheersing beperken de negatieve gevolgen voor het vertrouwen, het rendement en de schadelast. Daarom heeft Achmea een gedragscode opgesteld voor integer handelen volgens de Achmea-waarden en -normen. De Achmea-gedragscode is hier te vinden.

Three lines of defence

Achmea Real Estate heeft een raamwerk ingericht voor het beheersen van risico’s om de kwaliteit van de dienstverlening aan zijn opdrachtgevers te kunnen waarborgen. De reikwijdte van het risicomanagementraamwerk omvat alle risicocategorieën (strategisch, financieel, operationeel en compliance). Hierbij is aansluiting gezocht bij het Coso Enterprise Risk Management Framework. Het risicomanagementsysteem wordt jaarlijks geëvalueerd aan de hand van interne en externe ontwikkelingen.

Met de organisatie-inrichting en -cultuur worden de toon en koers van de organisatie bepaald. De verantwoordelijkheden worden belegd en het toezicht ingericht, waarmee het risicomanagement kan plaatsvinden. De cultuur van de organisatie wordt bepaald door de normen en waarden waarvoor de organisatie staat. De cultuur stuurt het gewenste gedrag en voedt het risicobewustzijn van de organisatie. De risicogovernance van Achmea Real Estate is ingericht volgens het 'Three Lines of Defence'-model.

Customer Due Diligence

Achmea Real Estate helpt witwassen, fraude en terrorismefinanciering tegengaan. We zijn gericht op een integere bedrijfsvoering en willen voorkomen dat we zakendoen met frauduleuze en criminele partijen. Om te weten met wie we zakendoen, voeren we een Customer Due Diligence-onderzoek (CDD) uit.

Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), identificeren we al onze zakelijke relaties, verifiëren de identiteit en onderzoeken periodiek de zakelijke relatie, het ‘ken-uw-klant’-principe. Om dit onderzoek te kunnen uitvoeren, kunnen we bepaalde gegevens en documenten vragen. 

Afhankelijk van de aard van de zakelijke relatie en het type onderneming kan het gaan om de volgende documenten:

  • Ingevulde Verklaring Uiteindelijk Belanghebbenden, ook wel Ultimate Benificiary Owners of UBO‘s. 
  • Een kopie van het identiteitsbewijs van de in de UBO-verklaring aangewezen uiteindelijke belanghebbende(n). Let erop dat u dit veilig aanlevert, door het afdekken of doorstrepen van het burgerservicenummer en de pasfoto.
  • Een recent (niet ouder dan 12 maanden) organogram van de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de organisatie ondertekend door een bevoegd persoon binnen de organisatie. Klik hier voor een voorbeeld van een organogram
  • Een kopie van de laatste statutenwijziging en de doorlopende tekst. 
  • Een vennootschapsovereenkomst, lijst van vennoten of commandieten die recht hebben op tien procent of meer van de winst van de organisatie.

Een ondertekende en van datum voorziene kopie uit het aandeelhoudersregister waaruit blijkt wie de huidige aandeelhouders zijn. 

We gaan zorgvuldig met de gegevens van onze klanten om. Verstrekte gegevens worden alleen voor dit doel gebruikt.

Wilt u meer weten over de verwerking van uw gegevens of wat uw rechten zijn? Lees dan de privacy statement op onze website. 

Voor vragen of meer informatie, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Achmea Real Estate.