Sustainable Finance Disclosure Regulation

Er is in 2021 nieuwe Europese wet- en regelgeving van kracht geworden die financiële marktpartijen verplicht om aan te geven hoe ze in hun beleggingen omgaan met duurzaamheid. Deze verplichtingen zijn verwoord in de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

De SFDR is onderdeel van een breder palet aan Europese wetgeving voor de financiële sector. Doel van deze wetgeving is om kapitaal te mobiliseren voor het realiseren van de Europese Green Deal, waarin gestreefd wordt naar een duurzame economie. Deze doelstellingen worden in een groot pakket duurzaamheidswetgeving in verschillende fasen gerealiseerd. Ook de SFDR is in fasen geïmplementeerd, te weten Level 1 en Level 2.

Met ingang van 10 maart 2021 is Level 1 van de SFDR van kracht. Met ingang van die datum voldoet Achmea Real Estate aan de verplichtingen die voortvloeien uit Level 1. Andere relevante onderdelen van de SFDR en gerelateerde wetgeving zoals de Taxonomieverordening worden in delen van kracht vanaf 1 januari 2022. De SFDR Level 2 verplichtingen zijn per 1 januari 2023 van kracht. Met ingang van die datum voldoet Achmea Real Estate aan de verplichtingen die voortvloeien uit Level 2.

 

Hoe integreren wij duurzaamheidsrisico’s in beleggingen?

Achmea Real Estate gelooft in duurzaamheid als basis voor een goed en stabiel rendement. Daarom integreren we duurzaamheidsrisico’s in onze beleggingsbeslissingen en dienstverlening. 

De vertaling van de nieuwe eisen in de verschillende producten en diensten van Achmea Real Estate betekent dat bijna alle producten ecologische en/of sociale kenmerken bezitten en dat praktijken op het gebied van goed bestuur worden gevolgd.
We maken gebruik van verschillende meetmethoden om te bepalen hoe duurzaam onze beleggingen zijn en informeren onze klanten hierover met diverse (fonds)rapportages. 

Vanzelfsprekend houden we in ons beleid rekening met toekomstige eisen waaraan wij en onze opdrachtgevers moeten voldoen.

De volledige beschrijving van de manier waarop Achmea Real Estate duurzaamheidsrisico’s integreert in beleggingsbeslissingen is te lezen in het document Integratie duurzaamheidsrisico's in beleggingen.        

Informatie over de wijze waarop wij omgaan met duurzaamheid in ons beloningsbeleid vindt u hier.

Hoe gaan wij om met ongunstige effecten op duurzaamheid?

Als vermogensbeheerder houden we rekening met de ongunstige effecten van onze beleggingen op de wereld. Wij kunnen hiermee het verschil maken voor toekomstige generaties. 

Op basis van onze ESG-strategie voor de lange termijn maken we de negatieve effecten van onze vastgoedbeleggingen op duurzaamheidsfactoren inzichtelijk. Duurzaamheidsfactoren betreffen ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, respect voor de mensenrechten, net als bestrijding van corruptie en omkoping. De verkregen inzichten nemen we mee in onze overwegingen om investeringen te doen. Zo passen onze portefeuille- en fondsbeheerders op basis van de ESG-strategie verschillende ESG-doelen toe en nemen deze op in de portefeuilleplannen.

Voor onze vastgoedbeleggingen is hierover meer informatie te vinden in onze Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren van vastgoed